ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และแผ่นดินไทย
S คือ Service Mild
หมายถึง การดูแลผู้อื่นด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน
พัฒนาศาสตร์การดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์
มุ่งสะสม สร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม เพื่อยังความสำเร็จด้วยปัญญาและความสุข
A คือ Analytical Thinking
หมายถึง การคิดวิเคราะห์ การคิดแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นได้ บอกเหตุผลและสาเหตุ ของสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
P คือ Participation
หมายถึง การทำงานร่วม กับสหวิชาชีพอื่น ไม่ว่าเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้ ก็สามารถทำงานร่วมกับทุกๆคนได้

กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ในวันเวลาราชการ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ และยื่นใบสมัคร

นวดแผนไทย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ เปิดให้บริการนวดฝ่าเท้านวดตัวและอบสมุนไพร โดยบุคลากรมืออาชีพและ ผู้นวดที่ชำนาญการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สุขภาพและลดการใช้ยาสำหรับประชาชนทุกวัยการนวดตัวและการนวดฝ่าเท้า รวมทั้งการอบไอน้ำและประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ในระบบสุขภาพของประเทศไทย

วีดีทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีต้นกำเนิดจากสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรเพื่อให้การบริการด้านการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการพยาบาล ในการดำเนินงานมายาวนานกว่า 80 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนก และความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงอาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่ยังประโยชน์ให้กับสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติภายใต้ชื่อสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย

แนวทางปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

  • ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา
  • แบบฟอร์มยืนยันการชำระค่าบำรุงการศึกษา
  • ตรวจสอบสถานะการชำระค่าบำรุงการศึกษา (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)