เรื่องน่าสนใจล่าสุด
30_bcnnv_logo

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนนิสิตแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ให้มารายงานตัวที่ห้อง 613 ภายในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น. หากพ้นวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ ดังนี้ รายชื่อตัวจริง 1. นายรฤก ศรีฤกษ์ 2. นางสาวสุคนธมาศ ตาลเจริญ 3. นางสาวศุภรดา ธีระเดชชูศักดิ์ รายชื่อผู้ที่ผ่านเป็นตัวสำรอง 1. นางสาวกนกพร เจริญสุข 2 นายวันชนะ คำผ่อง 3 น.ส.มินตรา สามารถ 4 นายอิทธิพัทธ์ พงษ์กายี 5 นายสันติภาพ ปั้นเงิน 6 นางสาวทัศนีย์ สายศรี 7 นางสาวรวิพร พนาชาติ 8 นางสาวชุติมา เก่งสุวรรณกุล 9 นางสาวอุทัยวรรณ มากมูล 10 นางสาววิภาวรรณ ป้องกันภัย 11 นางสาวดวงเดือน เกตุสุนทร

kalayanimit
thailis-ic
elearning-ic
cinahl
library-ic
library-ic
PiEiS
Open TQF
KM BCNNV
Multimedia