ประชุมวิชาการประจำปี 2558
เรื่องน่าสนใจล่าสุด
30_bcnnv_logo

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็น นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 คน และ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน รวมจำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

kalayanimit
thailis-ic
elearning-ic
cinahl
library-ic
library-ic
PiEiS
Open TQF
KM BCNNV
Multimedia