ประชุมวิชาการประจำปี 2558
เรื่องน่าสนใจล่าสุด
30_bcnnv_logo

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำการการศึกษา 2558 – 2559 โดยทำการสอบข้อเขียนในวันที่ 18 เมษายน 2558 และทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 จำนวน 63 คน มีดังนี้

kalayanimit
thailis-ic
elearning-ic
cinahl
library-ic
library-ic
PiEiS
Open TQF
KM BCNNV
Multimedia