คุยกับผู้อำนวยการ
เรื่องน่าสนใจล่าสุด
สภาการพยาบาล

ขอให้ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกคน ส่งเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ ให้สถาบันการศึกษาของท่านภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการพยาบาลและขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ

kalayanimit
thailis-ic
elearning-ic
cinahl
library-ic
Multimedia