เรื่องน่าสนใจล่าสุด
30_bcnnv_logo

จากที่คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกาย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ คณะกรรมการฯจึงขอประกาศให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป

kalayanimit
thailis-ic
elearning-ic
cinahl
library-ic
library-ic
PiEiS
Open TQF
KM BCNNV
Multimedia