ดร.มัณฑนา เหมชะญาติผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ดร. มัณฑนา เหมชะญาติ
(Monthana Hemchayat, Ph.D.)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
โทรศัพท์ 025406500-3 ต่อ 2336
อีเมล์ monthana@bcnnv.ac.th

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2546 – (การพยาบาล) University of Virginia Commonwealth ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2542 M.N. (Community Health Nursing) Old Dominion University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี 2528 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย