ดร.มัณฑนา เหมชะญาติย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

  ดร. มัณฑนา เหมชะญาติ
  (Monthana Hemchayat, Ph.D.)
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
  โทรศัพท์ 025406500-3 ต่อ 2336
  อีเมล์ [email protected]

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2546 – (การพยาบาล) University of Virginia Commonwealth ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2542 M.N. (Community Health Nursing) Old Dominion University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี 2528 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย