กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ระยะที่ 1

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

     กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ระยะที่ 1

     “เรื่อง กระบวนการจัดทำโครงร่างวิจัย”

     ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

     ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารเรียน ๒


     ……………………………………..

     วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
     ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
     ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด
     ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิจัย”
     โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
     ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
     ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน นิยามศัพท์ ขอบเขตการวิจัย”
     โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

     วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
     ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยการสืบค้นฐานข้อมูล”
     โดย ผศ.ดร.ประนอม รอดคำดี
     ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
     ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การออกแบการวิจัยเชิงปริมาณ”(ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง)
     โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต

     วันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
     ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบเชิงผสมผสาน”
     โดย ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้
     ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
     ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเก็บข้อมูล”
     โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
     ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย
     โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

     วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
     ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวิจัย”
     โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต
     ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
     ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวิจัย”
     โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต
     ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องวิจัย
     โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต

     วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
     ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย
     โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
     ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคตร
     ผศ.ดร.ประนอม รอดคำดี
     ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการเรียนรู้และนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย
     โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
     ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคตร
     ผศ.ดร.ประนอม รอดคำดี
     หมายเหตุ
     เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

     «
     »