ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย

011006