ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันรายงานตัว

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันรายงานตัว วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รุ่น 118 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่วิทยาลัยรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 และทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นั้น ขณะนี้ [...]

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้น ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงจัดให้มีการจัดอาจารย์ประจำชั้นขึ้น [...]