กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/1.PDF
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/3.PDF
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/9.PDF
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/20.PDF
  5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/22.PDF
  6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/31.PDF
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/33.PDF