กรรมการตรวจสภา

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินสภาการพยาบาล

จะเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563

ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล

รศ.ดร.นงนุช บุญยัง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พล.ตรี หญิง สมพิศ พรหมเดช

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก