กรอกข้อมูลนิสิตใหม่ ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560 ในรอบคัดตรงจากพื้นที่และรอบ addmision กลางรอบที่ 1 รอบที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ที่ยัง
ไม่ได้กรอกรายละเอียดข้อมูล เพื่อขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ โดยให้กรอกรายละเอียดของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.

และ นิสิตที่สละสิทธิ์เข้าศึกษา กรอกรายละเอียดในฟอร์มบันทึกข้อมูลเดียวกันโดยเลือกหัวข้อต้องการสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่วิทยาลัยพยาบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และทำการดาวน์โหลดเอกสารสละสิทธิ์โดยส่งเอกสารต่างๆมาที่ e-mail [email protected]
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น.

โดยสามารถดูรายชื่อและรายละเอียดได้ที่
https://sites.google.com/bcnnv.ac.th/studentbcnnv2560