ระเบียบวิธีการวิจัย

การบรรยาย เรื่องกระบวนการวิจัย โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ระยะที่ 1
“เรื่อง กระบวนการจัดทำโครงร่างวิจัย” ระหว่างวันที่ ๔ — ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารเรียน ๒