การตรวจเยี่ยมประเมินสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินสภาการพยาบาล โดยมี

ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยม

พร้อมด้วย รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และ พล.ตรี หญิง สมพิศ พรหมเดช อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก