การประชุมวิชาการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557

logo

เรื่อง “พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวคิดพฤฒพลังด้วยการแพทย์ทางเลือก”
ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน ๙๐๐ บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
เลขที่ ๐๗๔-๐-๒๒๙๙๐-๗ สาขารามอินทรา กม.๑๐
ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

ประชุมวิชาการสามารถแจ้งโอนเงินได้ที่ลิงค์นี้ – http://www.bcnnv.ac.th/?page_id=5241transfer_bankad

เอกสารแนบ
1. หนังสือเชิญประชุม คลิกดาวน์โหลด
2. โครงการ คลิกดาวน์โหลด
3.  แบบตอบรับ คลิกดาวน์โหลด
4. เอกสารประชาสัมพันธ์ คลิกดาวน์โหลด