การผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งนิสิตที่ต้องการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดำเนินการทำเรื่องผ่อนผัน
ดาวน์โหลดใบผ่อนผันได้ที่ https://goo.gl/ut8qrU
โดยนิสิตจะต้องดำเนินการทำเรื่องผ่อนผัน  และรวบรวมเอกสารการผ่อนผัน
ให้การเงินที่ห้องธุรการ 305 โดยเอกสารจะต้องมีลายละเอียดและลายมือชื่อดังนี้
1. ลงลายมือชื่อของนิสิตผู้ผ่อนผัน
2. ลงลายมือชื่อของผู้ปกครองนิสิตผู้ผ่อนผัน
3. ลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. เพื่อการเงินจะดำเนินการเสนอผู้อำนวยการต่อไป