การรับสมัครและคัดเลือกระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558

***ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในโรงเรียนที่มีภูมิลำเนาตรงกับทะเบียนบ้าน***

คุณสมบัติทั่วไป

๑) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๒) เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๓) เฉพาะผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร

๓) เฉพาะผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร

๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา

๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

คุณสมบัติด้านการศึกษา

เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระบบโรงเรียน ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่รับการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)

๑) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียน หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียน และภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียน

๒) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต

การรับสมัครและคัดเลือก

๑. ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ณ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษาในระหว่างวันที่  ๕ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  โดยผู้สมัครจะต้องไปยื่นเอกสารการรับสมัครด้วยตนเอง

๒ อัตราค่าสมัคร  จำนวน  ๑๐๐  บาท

๓  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๓x๔ ซม.  จำนวน ๒ รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน นับถึงวันสมัคร  และต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร พร้อมสำเนา  และหากสมัครโดยใช้ภูมิลำเนาตามทะเบียนของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายของผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ที่สมัคร ให้นำทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนามาแสดงด้วย

– หนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖ เทอมแรก) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.๖ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมสำเนา

– ใบประกาศผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT รหัสวิชา ๘๕) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT๒ รหัสวิชา ๗๒) ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยใช้ผลการสอบที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา และยังไม่หมดอายุ  พร้อมสำเนา

– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  พร้อมสำเนา

– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ในกรณีที่หลักฐานมีการใช้ชื่อ หรือสกุลต่างกัน) พร้อมสำเนา

  • องค์ประกอบและเกณฑ์ในการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา

๑  เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษา

๑)  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัคร

๒)  ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ใช้ผลการเรียน ๖ ภาคการศึกษา ดังนี้

–  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

–  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๓)  ผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ดังนี้

–  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

–  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการศึกษา (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๔)  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT รหัสวิชา ๘๕)
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน และมีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT๒ รหัสวิชา ๗๒) ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน โดยใช้
ผลการสอบที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา

หมายเหตุ     หากตรวจสอบในภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว  พบว่าหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกรายการ หรือมีข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือจงใจปกปิดข้อมูล  จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา
หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-540-6500 หรือ 088-289-0509

1. ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558ระบบคัดตรงจากพื้นที่คลิก

2. ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

3. ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาที่นี่

3. ดาวน์โหลดรายการเอกสารหลักฐานที่นี่