การรายงานตัวเข้าอบรมลงทะเบียนหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๕

๑. การรายงานตัวเข้าอบรม และลงทะเบียน

            ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับการอบรมพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับการอบรมภาคที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรม

สถานที่รายงานตัวเข้ารับการอบรมที่ห้องธุรการ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ผู้เข้าอบรมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการอบรม โดยแบ่งจ่าย สำหรับภาคการอบรมที่ ๑  เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

๓. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อได้ที่

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ห้อง ๕๑๒ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๕        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ โทร. ๐-๒๕๔๐-๖๕๐๐ ต่อ ๒๓๔, ๒๑๘

 

*****หมายเหตุ***** รายละเอียดกิจกรรมรับน้องใหม่ และการปฐมนิเทศติดตามทาง www.bcnnv.ac.th ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป