การสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

ขอให้ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกคน ส่งเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ ให้สถาบันการศึกษาของท่านภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการพยาบาลและขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ

 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบรับรองแพทย์ตามแบบ (พ) ของสภาการพยาบาล (ดาวน์โหลดจาก www.tnc.or.th)
 4. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ด้านหลังรูป
 5. หลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล เป็นต้นหากผู้สมัครสอบความรู้ฯ ไม่ดำเนินการภายในกำหนด สภาการพยาบาล จะไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกและขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯให้

กรณีสอบผ่าน
สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบพร้อมหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หนังสือรับรองนี้ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ได้เป็นเวลา 90 วันและสภาการพยาบาลจะดำเนินการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯให้ภายใน 90 วันหลังวันประกาศผลสอบ

กรณีสอบไม่ผ่าน
การสอบครั้งที่ 1/2557 สภาการพยาบาลเปิดรับสมัครสอบในวันที่ 6 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้สภาการพยาบาลได้เปลี่ยนวิธีสมัครสอบของผู้สมัครสอบครั้งแรกตั้งแต่ปี 2556 เป็นการสมัครสอบ online ทาง www.tnc.or.th ส่วนผู้สมัครสอบก่อนปี 2556 สามารถ Download คำขอสมัครสอบความรู้ฯ ได้ทาง www.tnc.or.th เมนู สมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน/สมัครสอบครั้งแรกก่อนปี 2556

กรณีสอบผ่านและต้องการขอหนังสือรับรองเพิ่มเติม
ภายหลังประกาศผลสอบแล้ว 10 วันทำการ หากต้องการใช้หนังสือรับรองเพิ่มเติม สามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป โดยผู้ขอหนังสือรับรองเพิ่มเติมต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 200 บาท พร้อมหลักฐานดังนี้

 1. แบบคำขอ ทญ.4
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. รูปถ่าย 1นิ้ว 2 ใบ โดยติดในคำขอ ทญ.4 1 ใบ และสำหรับหนังสือรับรอง 1 ใบ พร้อมเขียนชื่อและนามสกุลหลังรูป
 4. เงินค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองเพิ่มเติม 200 บาท

** สามารถ download คำขอได้ที่ www.tnc.or.th เมนู การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ : ศูนย์สอบความรู้ฯ จะส่งหนังสือรับรองให้ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ได้รับเอกสารหลักฐานพร้อมเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกก่อนปี พ.ศ.2556 และสอบผ่าน 7 รายวิชา (ไม่ผ่านวิชาผดุงครรภ์) และประสงค์ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง

สามารถขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือชั้นสองได้ โดยส่งหลักฐานไปยังศูนย์สอบความรู้ฯ สภาการพยาบาลดังนี้

 1. แบบคำขอ ทญ.1
 2. แบบบันทึกประวัติ บป.1
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาผลการสอบของสภาการพยาบาล ที่สอบผ่าน 7 รายวิชาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ (ติด ทญ.1 1 ใบ / บป.1 1 ใบ / แนบกับหลักฐาน 2 ใบ เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป)
 6. เงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง 1,500 บาท
 7. เงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นสอง 1,200 บาท

** สามารถ download คำขอได้ที่ www.tnc.or.th เมนู การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

กรณีสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่
สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้เป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
กรณีสอบผ่าน งานทะเบียนฯ จะดำเนินการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ท่านภายใน 90 วัน หลังวันประกาศผลสอบ หากต้องการหนังสือรับรองเพื่อใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ สามารถเขียนบันทึกข้อความระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองได้ที่งานทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารหมายเลข 02-951-0147 กรณีสอบไม่ผ่าน ศูนย์สอบความรู้ฯ จะจัดส่งผลสอบและชุดสมัครสอบพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบครั้งต่อไปให้เป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ
ศูนย์สอบความรู้ฯ โทรศัพท์ 02-596-7550-3 โทรสาร 02-951-0145
งานทะเบียนฯ โทรศัพท์ 02-596-7555-61 โทรสาร 02-951-0147

ที่มา : http://www.ccne.or.th/exam_result/exam_result_n.php?type=MQ==&v=MjU=/index.html