การเดินทางและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสัมภาษณ์(รอบรับตรงจากพื้นที่)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงจากพื้นที่

วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา เริ่มยื่นเอกสารตรวจหลักฐานเวลา 08.00 น. และเริ่มสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสัมภาษณ์ โดย
พิมพ์แบบฟอร์ม (รหัส entrn003) และจัดเรียงเอกสารดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครโดยตรง (ติดรูปและลงรายมือชื่อ)
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
3. ทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมสำเนา
4. ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร(ถ้าเป็นของตนเองให้ใช้ทะเบียนบ้านตามข้อ 3) ถ้าใช้ภูมิลำเนาของ บิดาหรือมารดาในการสมัคร บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอาศัย ณ ปัจจุบัน (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
5. กรณีใช้สิทธิ์บุตรบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง) ต้องใช้หลักฐาน
5.1 สำเนาบัตรประจำตัว
5.2 หนังสือรับรอง ลงนามโดย สสจหรือ ผอ.รพ.ศูนย์/ทั่วไป
7. ระเบียนสะสมแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
8. หนังสือรับรองหน่วยกิต (รหัส entrn006) จากสถานศึกษา