การเตรียมตัวกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องพิมพ์เพิ่มเติมจากระบบ กรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ http://admission.pi.in.th/admission/

 • ใบสมัครฉบับสมบูรณ์
 • แบบรายการเอกสารหลักฐาน
 • ประกอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานวันสัมภาษณ์
 • แบบรายการแฟ้มสะสมงาน
 • รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

การเตรียมแฟ้มสะสมงาน

 • เตรียมหลักฐานตามแบบรายการแฟ้มสะสมงาน
 • รายการแฟ้มสะสมงานเฉพาะ ม.4-ม.6 เท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จัดทำแฟ้มสะสมงานตามความเหมาะสม
 • หลักฐานอ้างอิงควรมีความชัดเจนเชิงประจักษ์ อาทิ หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเสนอผลงาน เกียรติบัตรแสดงว่าได้รับรางวัล เป็นต้น
 • ระบุข้อมูลหลักฐานและตำแหน่งที่อยู่ในแฟ้มสะสมงานให้ชัดเจน
 • เฉพาะแฟ้มสะสมงานฉบับสำเนาเท่านั้นที่คณะกรรมการจะเก็บไว้ลงนามในแฟ้มสะสมงานชุดสำเนาทุกหน้า

*ไม่มีแฟ้มสะสมงานก็ยังมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

 • ตรวจร่างการตามแบบรายงานผลการตราวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ (เท่านั้น)
 • ตรวจสอบการลงรายการของแพทย์ก่อนออก ถ้าแพทย์ลงรายการไม่ครบ ยืนยันให้แพทย์ลงรายการให้ครบ
 • ถ่ายสำเนาและลงนามทุกหน้า คณะกรรมการจะเก็บฉบับสำเนา
 • ต้องมีผลการตรวจร่างกายที่ครบถ้วนที่จะยื่นต่อคณะกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.pi.in.th/admission/