การเตรียมตัววิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน


“บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การเตรียมตัววิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” บรรยายโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐ น. จำกัด 200 ที่นั่ง ห้องประชุมแจ่มจันทร์ ชั้น ๗ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ “

From การเตรียมตัววิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน, posted by on 5/31/2012 (65 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher