การเพิ่มช่วงเวลาหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษาและแนวทางการให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอก สำนักงาน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019