การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ประจำปี 2557 โดยเสนอโครงการวิจัย ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และเสนอโครงร่างการวิจัยมาให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้