กำหนดการงานวัน Big Cleaning Day 2013

Logocleaningday

กำหนดการงานวัน Big Cleaning Day
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ – ๑๕. ๐๐ น. ณ อาคารเรียนชั้น ๑ และ อาคารเรียนชั้น ๒วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ น.

 • คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกชั้นปี ลงทะเบียน ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
 • ๐๙.๑๕ น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน Big Cleaning Day
 • ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่นิสิตทุกชั้นปี

๐๙.๓๐ น.

 • เริ่มกิจกรรม Big Cleaning Day ตามพื้นที่ส่วนบุคคล
 • คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนบุคคล
 • นิสิตหญิงชั้นปีที่ ๑ ทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพักชั้น ๓
 • นิสิตหญิงชั้นปีที่ ๒ ทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพักชั้น ๖
 • นิสิตหญิงชั้นปีที่ ๓, ๔ ทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพักชั้น ๕
 • นิสิตชาย ทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพักชั้น ๔

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด(ต่อ)
๑๔.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐ น. กรรมการหอพักของแต่ละชั้นปีตรวจหอพักนิสิต

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ น.

 • เริ่มกิจกรรม Big Cleaning Day ตามพื้นที่ส่วนรวม
 • นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทำความสะอาดบริเวณอาคารชั้น ๑ ทั้งหมด ได้แก่ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์ ลานเอนกประสงค์ บริเวณหน้าร้านสวัสดิการ(อาคารเรียน ๑)และ ป้ายหน้าวิทยาลัยฯ
 • นิสิตชั้นปีที่ ๒ ทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลชั้น ๒
 • นิสิตชั้นปีที่ ๓ ทำความสะอาดบริเวณห้องพระและห้องสวดมนต์ชั้น ๔ อาคารหอพัก
 • นิสิตชั้นปีที่ ๔ ทำความสะอาดบริเวณดาดฟ้าอาคารหอพักและห้องสมุดอาคารเรียน ๒

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วมแยกขยะเพื่อวางแผนจำหน่าย
๑๔.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐ น. เชิญคณาจารย์และอาจารย์ประจำชั้นเยี่ยมชมหอพักนิสิต

*หมายเหตุ การแต่งกาย
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

 • นิสิตชั้นปีที่ ๑ แต่งกายเสื้อเหลือง กางเกงวอร์ม
 • นิสิตชั้นปีที่ ๒,๓,๔ แต่งกายชุดวอร์มวิทยาลัย
 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดลำลอง

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

 • นิสิตทุกชั้นปีแต่งกายเสื้อยืดสุภาพ กางเกงวอร์ม
 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดลำลอง