กำหนดการ“ฉลองบัณฑิต และราตรีราชพฤกษ์” 2556

456

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการ“ฉลองบัณฑิต และราตรีราชพฤกษ์”
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๑๑๑
และนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่  ๖

วัน เสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

งานช่วงเช้า
๐๗.๐๐  –   ๐๘.๐๐ น.         บัณฑิตลงทะเบียน ณ  ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
๐๘.๐๐  –   ๐๙.๐๐ น.         คณาจารย์  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๑๑๑
และบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ ๖
ถ่ายรูปหมู่หน้าอาคารเรียน ๑
๐๙.๐๐  –   ๑๐.๐๐ น.         ปฐมนิเทศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น๘ ๑๐.๐๐ –   ๑๒.๐๐ น.          การซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น ๑๑๑  บัณฑิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ ๖
(ฝึกก้าวเดิน   เอางานการถือปริญญาบัตร / การถอย)
๑๒.๐๐ –  ๑๓.๐๐ น.          คณาจารย์และบัณฑิตรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานอเนกประสงค์
๑๓.๐๐ –  ๑๔.๐๐ น.          ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นพรัตน์วชิระ แสดงความ
ยินดีต่อบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น ๑๑๑ และบัณฑิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ ๖
อดีตผู้อำนวยการ และอาจารย์อาวุโส  แสดงความยินดีต่อบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น ๑๑๑ และบัณฑิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ ๖
ตัวแทนบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น ๑๑๑ กล่าวคำขอบคุณ
ตัวแทนบัณฑิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่๖กล่าวคำขอบคุณ
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐               การซ้อมการเข้ารับพระราชทาน   ( ฝึกก้าวเดิน   เอางานการถือปริญญาบัตร / การถอย )

 

งานกลางคืน

๑๘.๐๐ –    ๑๙.๐๐ น.        ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมราชพฤกษ ชั้น ๘
๑๙.๐๐ –    ๑๙.๓๐ น.        คณาจารย์ บัณฑิต แขกผู้มีเกียรติ และนิสิตทุกชั้น พร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ ชั้น ๘      ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ
อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  กล่าวเปิดงาน๑๙.๓๐ –  ๒๐.๐๐ น.           มอบรางวัลขวัญใจประจำรุ่นแต่ละฝ่ายแก่พี่บัณฑิต ๒ หลักสูตร
๒๐.๐๐ –  ๒๐.๔๐ น.           lide show จากใจน้องรุ่น ๑๑๒ สู่พี่บัณฑิต รุ่น ๑๑๑
๒๐.๔๐ –  ๒๑.๑๐ น.           การแสดงของนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔
๒๑.๑๐  –  ๒๑.๔๐ น.          การแสดงของนิสิตชั้นปีที่ ๑,๒
๒๑.๔๐  – ๒๒.๓๐ น.           การแสดงดนตรี จากวง BCNNV BRAND

 

หมายเหตุ
การแต่งกายช่วงเช้า

–          คณาจารย์แต่งกายชุดครุยสำหรับถ่ายภาพ
–          แขกผู้มีเกียรติแต่งกายชุดสุภาพ
–          ว่าที่บัณฑิตแต่งกายชุดครุย
–          นิสิตทุกชั้นปีแต่งกายชุดนิสิต

การแต่งกายกลางคืน
–          คณาจารย์แต่งกายราตรีย้อนยุค
–          บัณฑิตแต่งกายชุดราตรีสีขาวหรือสีครีม
–          นิสิตทุกชั้นปีแต่งกายชุดราตรีย้อนยุค ยกเว้น สีขาวหรือสีครีม