กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับบัณฑิตรุ่น 110 และ จพช.รุ่น 5

ณ อาคารจักรพันธ์พันธ์เพ็ญศิริ

กลุ่มที่ 1 ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555
เวลา 8.30 – 12.30 น. ตั้งแถว 07.00 น.
(รับจริง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555)

คณะ

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 2. คณะเกษตร กำแพงแสน
 3. คณะวนศาสตร์
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 5. คณะศลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 6. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 8. โครงการการจัดการโรงแรมและการท่องเทียวสุพรรณบุรี
 9. โครงการสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สุพรรณบุรี

จำนวนรวมประมาณ 3,323 คน

 

กลุ่มที่ 2 ซ้อมใหญ่ วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555
เวลา 13.30 – 17.30 น. ตั้งแถว 12.00 น.
(รับจริง วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555)

คณะ

 1. คณะเกษตร
 2. คณะมษุษยศาสตร์
 3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 6. คณะศึกษาศาสตร์
 7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 8. โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สกลนคร
 9. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

จำนวนรวมประมาณ 3,348 คน

กลุ่มที่ 3 ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎคม 2555
เวลา 8.30 – 12.30 น. ตั้งแถว 07.00 น.
(รับจริง วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555)

คณะ

 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 4. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 6. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 8. คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนรวมประมาณ 3,279 คน

กลุ่มที่ 4 ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555
เวลา 13.30 – 17.30 น. ตั้งแถว 12.00 น.
(รับจริง วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555)

คณะ

 1. คณะประมง
 2. วิทยาลัยการชลประทาน
 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 4. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
 7. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
 8. คณะสังคมศาสตร์

จำนวนรวมประมาณ 3,336 คน

* จำนวนนิสิตเป็นการประมาณการ

กำหนดการซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ ประจำปีการศึกษา 2554

วิทยาเขตศรีราชา
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555

 1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 3. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 5. คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนรวมประมาณ 1,982 คน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555

 1. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 3. โครงการสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สกลนคร
 4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

จำนวนรวมประมาณ 828 คน

วิทยาเขตกำแพงแสน
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 2. คณะเกษตร กำแพงแสน
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

จำนวนรวมประมาณ 1,531 คน

วิทยาเขตบางเขน
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555

 1. คณะวนศาสตร์
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. คณะอุสาหกรรมเกษตร
 4. คณะมนุษยศาสตร์
 5. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 6. บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหาวิทยาการ
 7. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

จำนวนรวมประมาณ 3,284 คน


วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555

 1. คณะเศรษฐศาสตร์
 2. คณะศึกษาศาสตร์
 3. คณะวิทยาศาสตร์
 4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 5. คณะเกษตร
 6. คณะประมง

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555

 1. วิทยาลัยการชลประทาน
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 5. คณะสังคมศาสตร์
 6. โครงการการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สุพรรณบุรี
 7. โครงการสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สุพรรณบุรี

จำนวนรวมประมาณ 2,824 คน

ที่มา : สำนักทะเบียนและประเมินผล ม.เกษตรศาสตร์