กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล

กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์  2556

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.00 – 10.00 น.         – พบผู้บริหารสถาบันและผู้เกี่ยวข้อง
– ผู้บริหารบรรยายสรุปกิจกรรม และดำเนินงานของสถาบัน
– คณะผู้ตรวจเยี่ยมชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการตรวจเยี่ยม
เวลา 10.00 – 12.00 น.         – ศึกษาเอกสาร และแหล่งข้อมูล
เวลา 13.00 – 16.00 น.         – เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน
ห้องทำงานของผู้บริหารและอาจารย์ ของสถาบัน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น.         – เยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
(โรงพยาบาล และแหล่งฝึกชุมชน)
เวลา 13.00 – 15.00 น.         – ศึกษาเอกสาร และแหล่งข้อมูล (เพิ่มเติม)
– สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
เวลา 15.00 – 16.00 น.         – สรุป และนำเสนอผลการตรวจเยี่ยม