กำหนดการประชุมประเมินผลภาพรวมแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

กำหนดการประชุมประเมินผลภาพรวมแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

ณ ห้องประชุม 202 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

……………………………………..

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

08.30 น. – 09.00 น.                ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.20 น. เปิดการประชุม
09.20 น. – 10.00 น. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2555
10.00 น. – 12.00 น. แจ้งผลการประเมินการฝึกปฏิบัติ
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
กลุ่มที่ 1 วิชาการปฏิบัติการรักษา
วิชาการปฏิบัติอนามัยชุมชน
ปฏิบัติการสร้างเสริม
กลุ่มที่ 2 วิชาปฏิบัติมารดา ทารก
กลุ่มที่ 3 วิชาการปฏิบัติบุคคลที่มีปัญหา 1 2 3 การบริหาร