กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ระยะที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ระยะที่ 1

“เรื่อง กระบวนการจัดทำโครงร่างวิจัย”

ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารเรียน ๒


……………………………………..

วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด
๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิจัย”
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน นิยามศัพท์ ขอบเขตการวิจัย”
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยการสืบค้นฐานข้อมูล”
โดย ผศ.ดร.ประนอม รอดคำดี
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การออกแบการวิจัยเชิงปริมาณ”(ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง)
โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต

วันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบเชิงผสมผสาน”
โดย ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเก็บข้อมูล”
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวิจัย”
โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวิจัย”
โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต
๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องวิจัย
โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต

วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคตร
ผศ.ดร.ประนอม รอดคำดี
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการเรียนรู้และนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคตร
ผศ.ดร.ประนอม รอดคำดี
หมายเหตุ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง