กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

logo

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๐๘.๐๐-๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๙.๓๐ น.         พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ
กล่าวรายงาน:  ดร.สุนันทา ทองพัฒน์
ประธาน:  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.        การบรรยาย “The Power of Positive Thinking for Successful Leaders in Nursing   Profession”
โดย ดร.ยุทธนา ภาระนันท์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.       การบรรยาย “Education Partnership, The Future Collaboration in Nursing Education”
โดย รศ.ดร.สถิรกร   พงศ์พานิช  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.         พักรับประทานอาหารเย็น
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น.         การบรรยาย “การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน”
โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์ วชิระ ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ

 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๐๘.๐๐-๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.        การบรรยาย “การสร้างความรัก ความศรัทธาและความผูกพันธ์ในองค์กร
โดย นพ. สมควร  หาญพัฒนชัยกูล
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐-๑๓.๑๕ น.        ลงทะเบียน
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.        พิธีอำลาสถาบัน
-ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์และนิสิต พร้อมกันที่ห้องประชุมราชพฤกษ์
ชั้น ๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
-ขบวนเชิญตรา สว สัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยเข้าสู่ห้องประชุม
-คณาจารย์และนิสิต ร้องเพลงมาร์ช นพรัตน์วชิระ
-ประธานท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐ น.       ประธานในพิธีโดย มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต                       -ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์ วชิระ ประกาศรายนามนิสิต เข้ารับประกาศนียบัตร
๑๔.๒๐-๑๔.๔๐ น.        ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมอบเกียรติบัตรแก่นิสิต ดังนี้
– นิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
– นิสิตที่ทำกิจกรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– ผู้แทนนิสิตรุ่นที่ ๑ มอบพานดอกไม้แด่ผู้บริหาร และคณาจารย์
– ผู้แทนนิสิตรุ่นที่ ๑ กล่าวอำลา อาลัย แก่ผู้บริหาร และคณาจารย์
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.       กล่าวให้โอวาท โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวให้โอวาท โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวให้โอวาท โดย ฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.        การแสดงของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
การแสดงของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ถ่ายรูปหมู่    ปิดพิธีและเชิญร่วมรัประทานอาหารว่าง

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ รับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. และรับประทานอาหารเย็นเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.