กำหนดการพิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และประทีปปณิธาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัทร
พิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน
นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 114

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555

06.30 น. คณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่น114 แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
07.00 น. ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
สักการะพระพุทธชินสีห์
07.09 น. พิธีถวายเครื่องสักการะบรมครูชีวกโกมารภัทร
– จัดเครื่องสักการะและหมวกเข็มชั้นปี
– พราหมณ์อ่านโองการชุมชนเทวดา และถวายเครื่องสักการะ
– ลาเครื่องสังเวย จบพิธีการ
– นิสิตลาหมวกและเข็มชั้นปีจากโต๊ะเครื่องสักการะ
07.55 น . ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ อาคารเรียน ชั้น 1
– นิสิตนำผู้ปกครองสักการะพระพุทธชินสีห์
– ถวายบังคมพระบรมฉายาทิสลักษณ์ 3 พระองค์ และชมหอประวัติศาสตร์
ชั้น 7 อาคารเรียน
-ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
08.45 น. ประธานเดินทางถึงวิทยาลัยฯ
– นิสิตมอบพวงมาลัยสักการะพระพุทธชินสีห์
– นิสิตนำประธานถวายพวงมาลัยพระบรมฉายาทิสลักษณ์ 3 พระองค์
และชมหอประวัติศาสตร์ (นำเข้าพักในห้องรับรอง)
09.09 น. ประธานถวายพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตัวแทนนิสิตนำขบวนตรา สว. พร้อมด้วยประธานและคณาจารย์
– นิสิตร้องเพลงมาร์ชวิทยาลัย
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานเข้าประจำที่
– ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานและ
ประกาศนามนิสิต เข้ารับการประดับหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี
10.15 น. มอบทุนการศึกษาและ มอบเกียรติบัตร
10.30 น. พิธีประทีปปณิธาน


พิธีกรกล่าวนำ
ประธานจุดแสงประทีปมอบแก่คณาจารย์
นิสิตที่ได้รับการประดับหมวกและเข็มชั้นปี เข้ารับและแสงประทีป
ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 นางสาวกรกนก กาญจนประเสริฐ กล่าวสุนทรพจน์
ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 นายรฤก ศรีฤกษ์ กล่าวคำปฏิญาณ
10.45 น. ประธานกล่าวให้โอวาท และถ่ายภาพร่วมกัน
ตัวแทนนิสิตกล่าวขอบพระคุณประธาน
11.00 น. เสร็จพิธี