กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

ljo

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฉลองบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑๑ และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน). รุ่นที่ ๖
ประจำปี ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๐๗.๐๐- ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่น ๑๑๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (จพช.) รุ่น ๖
คณาจารย์ ถ่ายรูปหมู่หน้า อาคารเรียน ๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. งานฉลองบัณฑิต ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมนิเทศพระราชทานปริญญาบัตร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บัณฑิตแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การตั้งแถว การเดิน การทำ
ความเคารพ การก้าวเข้ารับ การเอางาน การถือปริญญาบัตร การถอย
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. งานราตรีราชพฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัว ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมย่อยที่ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ
๑. บัณฑิตหญิงให้แต่งกายชุดนิสิตของวิทยาลัยกระโปรงสีกรมท่า ถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าหุ้มส้น
สีดำ บัณฑิตชายให้ใส่ชุดนิสิตชาย กางเกงสีกรมท่า ผูกเนคไทตามระเบียบ
๒. บัณฑิตต้องผ่านการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
๓. การคัดเลือกผู้แทนบัณฑิต คัดเลือกวันซ้อมใหญ่ เวลา ๑๑.๐๐ น.