กำหนดการพิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน

logo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัจจ์
พิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน
นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัจจ์
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. คณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๑๑๕ นิสิตชั้นปีที่ ๒ , ๓ , ๔
และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
๐๗.๐๐ – ๐๗.๐๙ น. ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี –
นพรัตน์วชิระ สักการะพระพุทธชินสีห์
๐๗.๐๙ – ๐๗.๔๕ น. ถวายเครื่องสักการะบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และขอพรจากเทพเทวดา ซึ่งประกอบด้วย
– เครื่องสักการะ
– พราหมณ์อ่านโองการชุมนุมเทวดา และถวายเครื่องสักการะ
– ลาเครื่องสังเวย จบพิธีการ
๐๗.๔๕ – ๐๗.๕๕ น. คณาจารย์และนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๑๑๕ ถ่ายภาพร่วมกันหน้าอาคารเรียน

พิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน
๐๗.๕๕ – ๐๘.๔๕ น . ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ ๑ ลงทะเบียน ณ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑
– สักการะพระพุทธชินสีห์
– เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเรียน ๒
– ถวายพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๐๙.๐๙ – ๑๐.๑๕ น. ตัวแทนนิสิตนำขบวนตรา สว. พร้อมด้วยประธานและคณาจารย์
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– น.ส.กิตติญา รื่นกลิ่น นายกสโมสรนิสิต กล่าวรายงาน
– นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๑๑๕ เข้ารับการประดับหมวกและ
เครื่องหมายแสดงชั้นปี
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษา
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. พิธีประทีปปณิธาน
-ประธานจุดแสงประทีปมอบแก่คณาจารย์
-นิสิตที่ได้รับการประดับหมวกและเข็มชั้นปี เข้ารับแสงประทีป
๑๐.๔๐ – ๑๐.๔๕ น. ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๑ กล่าวสุนทรพจน์และคำปฏิญาณ
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. ประธานกล่าวให้โอวาท และถ่ายภาพร่วมกัน
๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี

*******************************************************
หมายเหตุ การแต่งกาย คณาจารย์แต่งกายชุดพยาบาลพิธีการ
นิสิตทุกชั้นปีแต่งชุดวอร์ดพิธีการ

พิธีกลางคืน
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ , ๓ , ๔ ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๘
๑๙.๑๐ – ๑๙.๒๐ น. ประธานในพิธีและคณาจารย์พร้อมกันที่ห้องประชุมชั้น ๘
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เริ่มพิธี
– ประธานจุดเทียนใหญ่
– ประธานส่งมอบเทียนให้ไนติงเกลชั้นปีที่ ๒
– ไนติงเกลชั้นปีที่ ๒ ส่งมอบเทียนให้ไนติงเกลชั้นปีที่ ๑
๒๐.๐๐ – ๒๐.๑๐ น. ประธานในพิธี คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมกัน ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
๒๐.๑๐ – ๒๐.๒๐ น. ประธานกล่าวให้โอวาท
๒๐.๒๐ น. จบพิธี