กำหนดการพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557

30_bcnnv_logo

กําหนดการ “พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. นิสิตลงทะเบียนหน้าอาคารเรียน ๒

ประธาน คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. -ขบวนอัญเชิญตรา สว.เข้าสู่พิธี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. – นายกสโมสรนิสิต กล่าวรายงาน

-ตัวแทนนิสิตนําหนังสือให้ประธานเจิม

-ตัวแทนนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๑๑๖ กล่าวคําไหว้ครู

-ตัวแทนนิสิตทุกชั้นปีนําพานพุ่มไหว้ครูตามลําดับ

-ตัวแทนคณาจารย์ ศิษย์เก่า นิสิตชมรมดนตรีไทยไหว้ครูตามลําดับ

-นิสิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๖ นิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖ ไหว้ครู พร้อมประดับ ช่อราชพฤกษ์

-นิสิตชั้นปีที่ ๒,๓,๔ ไหว้ครูพร้อมประดับแถบหมวกและเข็มแสดงชั้นปี

-ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๑ กล่าวปฏิญาณตน

-ประธานมอบรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนการศึกษา

แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และขาดแคลนทุนทรัพย์

-ประธานให้โอวาท

๑๖.๐๐ น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ -คณาจารย์แต่งกายชุดพยาบาล

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒,๓,๔ แต่งกายชุดวอร์ดพิธีการ

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๖ และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๖

แต่งกายชุดนิสิตพิธีการ