กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”ของนิสิตพยาบาลศาสตร์ (สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๖

lolo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์

(สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๖

วันพฤหัสบดีที่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                                                                     

๐๖.๓๐ น.             ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียน หน้าอาคารเรียนชั้น ๑
๐๗.๐๐ น.             คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียนชั้น ๑
๐๗.๓๐ น.            ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าอาคารเรียน
ชั้น ๑
ผู้สำเร็จการศึกษา สักการะพระพุทธชินสีห์
ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์
ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ
ห้องประชุมชั้น ๘
๐๘.๓๐ น.            ผู้สำเร็จการศึกษา แขกรับเชิญ พร้อมกัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘
พยาบาลกิติคุณ คณาจารย์ นิสิตรุ่นน้องประดับช่อราชพฤกษ์แสดงความยินดี
ผู้สำเร็จการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าประจำที่
๐๙.๐๐ น.             ประธานในพิธี  นายแพทย์อุทัย  ตัณศลารักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน
ราชธานี
ถึงห้องประชุมราชพฤกษ์
ขบวนเชิญตรา สว เข้าสู่ห้องประชุม
คณาจารย์และนิสิต ร้องเพลงมาร์ช “นพรัตน์วชิระ”
ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
๐๙.๓๐ น.            ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กล่าวรายนามผู้
สำเร็จการศึกษา
๐๙.๔๕ น.            ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและโล่ประกาศ
เกียรติคุณ
กล่าวรายนามโดย อาจารย์นันทิยา  ปรีชาเสถียร อาจารย์ประจำชั้น
๑๐.๓๐ น.            ผู้สำเร็จการศึกษาขอขมาอาจารย์และปฏิญาณตน
พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” โดยประธานกรรมการวิทยาลัย  พยาบาลกิติคุณ และ
คณาจารย์
ประธานให้โอวาท
๑๑.๓๐ น.           คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าเวที
เสร็จพิธี

การแต่งกาย
ผู้สำเร็จการศึกษา/คณาจารย์/ พยาบาลกิติคุณ ชุดพยาบาลพิธีการ
แขกรับเชิญ-ชุดสุภาพ
นิสิต-ชุดนิสิตพยาบาลฟ้า-ขาว
นิสิต จพช.–ชุดขาวพิธีการ