กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓

logobcnnv

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๑

และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖

 

๐๖.๐๐ น.         – ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียน หน้าอาคารเรียนชั้น ๑

๐๗.๐๐ น.         – ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าอาคารเรียนชั้น๑

๐๗.๓๐ น.         – คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียนชั้น ๑

– ผู้สำเร็จการศึกษา สักการะพระพุทธชินสีห์ ณ หอพระ

– ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์

– ถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

๐๘.๓๐  น.         – ผู้สำเร็จการศึกษา แขกรับเชิญพร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

– พยาบาลกิติคุณ คณาจารย์ และนิสิตรุ่นน้องประดับช่อราชพฤกษ์แสดงความยินดี

– ผู้สำเร็จการศึกษาและแขกผู้เกียรติเข้าประจำที่

๐๙.๐๐ น.             – ประธานในพิธี ร.ต.ต.หญิง ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน ถึงห้องประชุมราชพฤกษ์

– ขบวนเชิญตรา สว สัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยเข้าสู่ห้องประชุม

                           – คณาจารย์และนิสิต ร้องเพลงมาร์ช “นพรัตน์วชิระ”

                           – ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๐๙.๓๐ น.         – ดร. สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓

๐๙.๔๕ น.         –  ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ

ขานรายนามโดยอาจารย์สิริลักษณ์  ศรีเศวต และ อาจารย์นิตติยา น้อยสีภูมิ อาจารย์ประจำชั้นนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท

๑๐.๓๐ น          .- ผู้สำเร็จการศึกษาขอขมาอาจารย์และปฏิญาณตน

– พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” โดยประธานกรรมการวิทยาลัย พยาบาลเกียรติคุณและคณาจารย์

– ประธานให้โอวาท

๑๑.๓๐ น.         – คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าเวที

– เสร็จพิธี

การแต่งกาย:

  • คณาจารย์ — ชุดพยาบาลพิธีการ
  • ผู้สำเร็จการศึกษา – ชุดขาวพิธีการ
  • แขกผู้มีเกียตริ — ชุดสุภาพ
  • นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ – วอร์ดพิธีการ
  • นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน — ชุดขาวพิธีการ