กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558

30_bcnnv_logo

กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2558

ระเบียบการรับสมัครบุคคลที่เข้ารับการศึกษา

ใบรับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

กำหนดการ

วันที่

สถานที่

1. รับสมัคร

2 ก.พ. – 27 มี.ค. 58

ดาวน์โหลด ใบสมัคร www.bcnnv.ac.th และส่งใบสมัครที่ วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้ฯ
2. ประกาศรายชื่อผู้    มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

2 เมษายน 2558

www.bcnnv.ac.th
3. สอบข้อเขียน

18 เมษายน 2558

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4
4. ประกาศรายชื่อผู้    มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

23 เมษายน 2558

www.bcnnv.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์

16 พฤษภาคม 2558

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4
6. ประกาศรายชื่อผู้    มีสิทธิ์เข้าอบรม

22 พฤษภาคม 2558

www.bcnnv.ac.th
7. รายงานตัวเข้าอบรมพร้อมลงทะเบียน

25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4
8. ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม

13 มิถุนายน 2558

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4
9. เปิดเรียน ปีการศึกษา    2558

13 มิถุนายน 2558

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4

งานบริการวิชาการแก่สังคม

คุณชมพูนุช กัลยาณมิตร

โทรศัพท์ 0-2540-6500

E-mail : [email protected]