กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการ

วันที่

สถานที่

1. รับสมัคร

จ.7 ก.พ. –  อ.30 มี.ค. 55

ดาวน์โหลด ใบสมัคร www.bcnnv.ac.th
และส่งใบสมัครที่ วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้องธุรการ
2. ประกาศรายชื่อผู้
   มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

อ.10 เม.ย. 55

www.bcnnv.ac.th
3. สอบข้อเขียน

ส.28 เม.ย. 55

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4
4. ประกาศรายชื่อผู้
   มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

พ.9 พ.ค. 55

www.bcnnv.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์

ส.19 – อ.20 พ.ค. 55

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4
6. ประกาศรายชื่อผู้
   มีสิทธิ์เข้าอบรม

ศ. 25 พ.ค. 55

www.bcnnv.ac.th
7. รายงานตัวเข้าอบรม
    พร้อมลงทะเบียน

อ.29 พ.ค. – พฤ.31 พ.ค. 55

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4
8. ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม

มิ.ย. 55

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4
9. เปิดเรียน ปีการศึกษา
   2555

มิ.ย. 55

วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4

งานบริการวิชาการแก่สังคม
อาจารย์นิตติยา น้อยสีภูมิ
โทรศัพท์ 0-2540-6500-4 ต่อ 218
เบอร์โทรติดต่อ 086-7853310