กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่