กำหนดการสอบภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอส่งประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่องกำหนดการสอบภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562