กำหนดการโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง ปี 55

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก (preceptor)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
********************************************************

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม
– นโยบายการใช้พยาบาลพี่เลี้ยงในการสอนทางคลินิกแก่นิสิตพยาบาล ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. – หลักสูตรและการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. – การสอนการพยาบาลในคลินิก Conference and bed side teaching
– เทคนิคการสอนการพยาบาลในคลินิก ผศ.ดร. เรณู พุกบุญมี

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. – ศาสตร์และศิลป์ทางการสอนการพยาบาล ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – สมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินิสิตพยาบาล (critical thinking)
– พยาบาลพี่เลี้ยงกับการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. – คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการสอนการพยาบาลทางคลินิก ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. – การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดวิเคราะห์ของนิสิตพยาบาล ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา หมวดที่ 6 รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. – การพัฒนาวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอาเซียน ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การประเมินผลการเรียนรู้ (crinaical performance evaluation)
– หลักการประเมินการเรียนรู้ในคลินิก (formative evaluation, summative evaluation)
– การประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– การประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. – การนำผลการประเมินป้อนกลับเพื่อการพัฒนา ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ปาริชาติ เทวพิทักษ์
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ประเมินผลการอบรม
พิธีปิดการประชุม ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น., ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน