กำหนดการ “พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี”ปีการศึกษา 2556

 

logo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ
กำหนดการ “พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗มิถุนายน  ๒๕๕๖

๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.             -นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนหน้าอาคารเรียน ๒

-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หอพระพุทธชินสีห์ ชั้น ๑

-เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์ชั้น ๗

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.              -คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

๐๙.๐๐-๐๙.๐๙ น.               -ประธานในพิธีดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นพรัตน์วชิระ และคณาจารย์ มาถึง ณ ห้องประชุมชั้น ๘

๐๙.๐๙-๐๙.๑๕ น.              -ขบวนอัญเชิญตรา สว.เข้าสู่พิธี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๐๙.๑๕-๐๙.๒๐ น.             – หัวหน้านิสิตฝ่ายประกันคุณภาพทางวิชาการ (QA)กล่าวรายงาน

(นางสาวศรัญยา   พงษ์นาวี)

๐๙.๒๐-๐๙.๒๕ น.            -ตัวแทนนิสิตทุกชั้นปีนำหนังสือให้ประธานเจิม

๐๙.๒๕-๐๙.๓๐ น.            – ตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปีมอบของที่ระลึก

๐๙.๓๐-๐๙.๓๕ น.             -ตัวแทนนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๑๑๕ กล่าวคำไหว้ครู

(นางสาวทัศนีย์   สายศรี)

๐๙.๓๕-๐๙.๔๐ น.             -ตัวแทนนิสิตทุกชั้นปีนำพานพุ่มไหว้ครูตามลำดับ

๐๙.๔๐-๐๙.๔๕ น.             -ตัวแทนคณาจารย์ ศิษย์เก่า ไหว้ครูตามลำดับ

๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.              -นิสิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕ และนิสิตผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๕ ไหว้ครูพร้อมประดับ

ช่อราชพฤกษ์

๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ น.              -นิสิตชั้นปีที่ ๒,๓,๔ไหว้ครูพร้อมประดับแถบหมวกและเข็มแสดงชั้นปี

๑๐.๒๐-๑๐.๓๐ น.             -ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๑กล่าวปฏิญาณตน

(นายปริญญา   แซ่ลี้)

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น.              -ประธานมอบทุนการศึกษา (ทุนราชพฤกษ์) แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม

๑๐.๔๐-๑๑.๐๐ น.              -ประธานให้โอวาท

๑๑.๐๐ น.                             – เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ              -คณาจารย์แต่งกายชุดพยาบาลพิธีการ

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒,๓,๔ แต่งกายชุดวอร์ดพิธีการ

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕และนิสิตผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๕

แต่งกายชุดนิสิตพิธีการ