กำหนดการ “พิธีมอบลูกเป็นศิษย์” นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕

lolo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดการ “พิธีมอบลูกเป็นศิษย์” นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕

วันพฤหัสบดีที่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                                                                                                 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.             นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕ และผู้ปกครอง ลงทะเบียนหน้าอาคารเรียนชั้น ๑

นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕ และผู้ปกครอง สักการะพระพุทธชินสีห์

ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์

ถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.             นิสิตทุกชั้นปีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

๑๓.๓๙-๑๔.๐๐ น.            ประธานในพิธี ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ  ถึงห้องประชุมราชพฤกษ์

ขบวนเชิญตรา สว สัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยเข้าสู่ห้องประชุม

คณาจารย์และนิสิต ร้องเพลงมาร์ช “นพรัตน์วชิระ”

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายกสโมสรนิสิตกล่าวรายงาน

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         รับฟังเทศนาธรรม

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.        พิธีมอบลูกเป็นศิษย์

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.          ประธาน ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ  ขึ้นกล่าวให้โอวาท

แนะนะสโมสรนิสิต

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.           ผู้ปกครองพบคณาจารย์

การแต่งกาย          คณาจารย์ ชุดพยาบาลพิธีการ

นิสิตชั้นปีที่ ๒ – ๔ ชุดวอร์ดพิธีการ

นิสิต ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕ แต่งกายชุดนักเรียน