กิจกรรมตลาดนัดความดี โครงการครอบครัวคุณธรรม

นิสิตพยาบาลจัดกิจกรรมตลาดนัดความดี แสดงผลงานโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติให้นิสิตมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรมตลาดนัดความดี โครงการครอบครัวคุณธรรม