ขอชื่นชมอาจารย์ ที่มีผลงานวิจัยนำเสนอในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ และวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ประจำปี พ.ศ. 2560