ขอเชิญเข้าร่มประชุมวิชาการการดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย

ด้วยสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ครังที่ 5  เรื่อง Contemporary management of complicated pregnancy (การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่