ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 2

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557  โดยมีการเสียค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 และสามรถลงทะเบียนหน้างานได้ โดยค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้จากต้นสังกัด

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่