การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556

พฤศจิกายน 2555
เป็นต้นไป

สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
http://admission.pi.in.th
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร

3 ธันวาคม 2555
ถึงวันปิดรับสมัคร
(21 ธันวาคม 2555)

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
http://admission.pi.in.th
3. การรับสมัคร
เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
การชำระเงินค่าสมัคร
อันดับแรก 100 บาท
อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท

สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
10-21 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้

ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
29 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

27-29 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7057 9801,  08 7058 0441
08 7082 6702,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449
โทรสาร 0 2580 8989
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ

ตั้งแต่
30 ธันวาคม 2555 ถึง
วันปิดระบบรับสมัครฯ
(15 กุมภาพันธ์ 2556)

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1

9 มกราคม 2556

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์

9-11 มกราคม 2556

โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9. การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 1
ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ยื่นผลการตรวจร่างกาย
การสัมภาษณ์ รอบที่ 1
เข้าสอบสัมภาษณ์

12 มกราคม 2556

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1

15 มกราคม 2556

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
11. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน

15-17 มกราคม 2556

ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2

21 มกราคม 2556

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
13. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน

21-23 มกราคม 2556

ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
14. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3

26 มกราคม 2556

เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
15. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน

28-30 มกราคม 2556

ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
16. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008

ภายใน
20 มีนาคม 2556

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
17. การรายงานตัวเข้าศึกษา
การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
ทำหนังสือมอบตัว
การปฐมนิเทศ

27 พฤษภาคม 2556

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

3 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา