ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2560

ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2560 สอบข้อเขียนในวันที่ 1 เมษายน 2560 การสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย

  • เวลา 8.30-9.45 น. สอบชุดที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • เวลา 10.00-11.15 น. สอบชุดที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

ข้อกำหนดสอบข้อเขียน PN9 ปี 2560

ประตูห้องสอบเปิดเวลา 8.15 น. เริ่มสอบชุดที่ 1 เวลา 8.30 น. และหมดเวลาเข้าห้องสอบเวลา 8.45 น. สถานที่สอบ อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โปรดตรวจสอบห้องสอบของท่าน ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคารเรียน 2 ในวันที่สอบ

โปรดเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดการเข้ารับการสอบข้อเขียน