ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2558

ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 คลิก

โปรดเตรียม

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวสอบ
3. ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ

หมายเหตุ

1. ชายแต่งกายเสื้อเชิ้ต-กางเกงแสล็ค สีและแบบสุภาพ หญิงเสื้อ-กระโปรงแบบสุภาพ
ห้ามสวมรองเท้าแตะ,เสื้อยืดทุกประเภท, กางเกงยีนส์
2. สงวนสิทธิ์ในการขอเลื่อนสอบและการคืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี
3. ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้องและต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบผิดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถว และที่นั่งสอบตามรหัสประจำตัวผู้สอบที่ติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ
4. มาถึงห้องสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบ 10 นาที และเข้าห้องสอบทันทีที่มีสัญญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้ผู้สอบนั่งสอบตามเก้าอี้มีรหัสของตนเองติดไว้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยพลการไม่ได้ ห้ามออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
5.ห้ามเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
6.ผู้สอบต้องเชื่อฟังคำสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเคร่งครัดไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อกรรมการควบคุมการสอบ
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ 02-540-6500 ต่อ 218

โปรดอ่าน

• ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
• การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
• ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กำหนด และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
หากตรวจสอบในภายหลังว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผลการสอบทั้งหมดจะถูกยกเลิก โดยไม่คืนค่าธรรมเนียม