คณะผู้ศึกษาดูงานจากหมู่เกาะชวา


“เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยได้ทำการ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน จากหมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย AIPTINAKES JATIM”

From คณะผู้ศึกษาดูงานจากหมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซียAIPTINAKES JATIM, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/11/2013 (301 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2