คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้น ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงจัดให้มีการจัดอาจารย์ประจำชั้นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมในการดูแลนิสิตในชั้นให้เกิดความเรียบร้อยและศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิติ ดังรายนามต่อไปนี้