คืนบัญฑิต รุ่น 110 สู่แผ่นดิน


“เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา เรารับนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มนี้เข้ามาเป็นศิษย์ เข้ามาเป็นนิสิตแห่ง วพบ.นพรัตน์วชิระ 4ปีที่เขาได้ถูกหล่อหลอมในเบ้าหลอมแห่งนี้ วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปสร้างสาธารณะประโยชน์ในฐานะพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มความภาคภูมิ สถาบันแห่งนี้ยินดียิ่งที่จะส่งคืนบัญฑิตสู่แผ่นดินอีกครั้ง”

From คืนบัญฑิต รุ่น 110 สู่แผ่นดิน, posted by on 3/09/2012 (102 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher